20/12 2019
 

COMBINED EXCELLENCE DELÅRSRAPPORT Q2 - 19/20

 
 
1 MAJ 2019 – 31 OKTOBER 2019
 

Combined Excellence AB är en koncern med fokus på aktivt ägande av expertbolag med verksamhet inom digitalisering. Vi växer tillsammans och genom samarbete skapar vi synergier. Combined Excellence fokuserar på att äga, utveckla, förvärva och skapa samarbetssynergier mellan våra bolag. Vi arbetar inom tre segment; Digital Experience, Digital Operations och Digital Infrastructure.

Koncernen hade per 31 oktober 2019 cirka 300 medarbetare på elva orter i Sverige och Norge; Karlstad, Stockholm, Göteborg, Växjö, Örebro, Norrköping, Uddevalla, Lund, Uppsala, Bergen och Oslo. Combined Excellence levererar årligen digitalisering till cirka 1 000 kunder genom sina verksamhetsbolag.

KVARTALET AUGUSTI TILL OKTOBER
Totala intäkter Försäljningstillväxt  EBITDA-marginal
106,2 MSEK + 19,8% 10,4%

PERIODEN I SAMMANDRAG

Andra kvartalet Perioden 1 maj – 31 oktober
 • Nettoomsättningen uppgick till 106,2 (88,7) MSEK.
 • Försäljningstillväxten var 19,8% (67,0%)
 • EBITDA uppgick till 11,1 (16,7) MSEK.
 • EBITDA-marginalen uppgick till 10,4% (18,8%).
 • Rörelseresultatet uppgick till 7,0 (15,6) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 5,1 (13,6) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,50 (1,33) SEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 187,9 (158,7) MSEK.
 • Försäljningstillväxten var 18,4% (66,1%).
 • EBITDA uppgick till 10,3 (14,1) MSEK.
 • EBITDA-marginalen uppgick till 5,5% (8,9%) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 2,2 (11,9) MSEK.
 • Periodens resultat 1,4 (9,3) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,14 (0,91) SEK

  
VD OSKAR GODBERG KOMMENTARER


SATSNINGAR OCH MARGINALFÖRSTÄRKANDE ÅTGÄRDER

Vi lägger ett kvartal och halvår bakom oss som i stor utsträckning kännetecknats av att vi genomfört de åtgärder som vi flaggade för i vår Q1 rapport. Genom detta så stärker vi, successivt, våra marginaler rejält. Jag bedömer att vi genom detta nu ser en förbättrad marginaltillväxt redan under nästa kvartal som gör att den redan goda marginalen inom våra Operations och Infrastructure segment även kommer kunna skönjas inom vårt Experience segment.

De åtgärder som gjorts är primärt relaterade vårt Experience segment. Konkret har detta inneburit produktivitetshöjande åtgärder såsom reducering av personal samt i någon enhet även förändrad strategisk inriktning. Större förändringar av styrelsesammansättningen i flera av våra enheter har gjorts under perioden i vissa enheter inom samtliga våra segment.

Vi har förutom detta även investerat i vår koncernfunktion för att öka automationsgraden i vår rapportering och redovisning utöver vårt kontinuerliga arbete med att skapa nordens främsta leverantör inom digital transformation.

Sammantaget innebär dessa åtgärder en resultatbelastning under kvartalet och vårt förkortade räkenskapsår. Åtgärderna ser vi kommer stärka oss framåt när vi nu vid årsskiftet går in i vårt nya kalenderbaserade räkenskapsår.

MARKNADEN OCH VÅR POSITIONERING

Vi fortsätter vårt arbete med ambition att bygga en av de mest relevanta leverantörerna av IT och digitalisering på den primärt svenska men också den nordiska marknaden. Vi ser en fortsatt stark tillväxt under kvartalet. En av faktorerna för detta är en ökad leveranssamverkan till kund mellan våra spetsbolag. Våra kunder efterfrågar allt oftare kompetens, tjänster och leveranser från fler av våra varumärken.

Vi levererar en tillväxt om knappt 20%. Det ser vi som ett bevis på styrkan i vår modell. En modell där våra expertbolag ger oss en stor spridning av branscher, kundstorlek, samt en gemensam nämnare av leveranser med komplext teknikinnehåll som tillför stort värde i våra kunders kärnprocesser. Det skapar en robusthet och riskspridning i vår affär.

Vi ser också hur detta med stor sannolikhet skapar stabilitet även i något svagare konjunkturcykel på makronivå.

Oskar Godberg, VD Combined Excellence AB

Stockholm 20 december 2019


FINANSIELL KALENDER:

Q2 20/12 2019, v51
Bokslutskommuniké 2019, 20/2 2020, v8
Q1 19/5 2020, v21
Q2 25/8 2020, v35
Q3 24/11 2020, v48
Q4 kommunike 24/2 2021, v8
Årsredovisning maj-dec 2019, publiceras vecka 16 2020


Oskar Godberg, VD
+46(0)70 713 49 63

Håkan Cranning, CFO
+46 (0)70 492 72 80

     

Denna information lämnades för offentliggörande den 20 december 2019, kl. 16.00 CET.

 

Bifogade filer